BTV Tỉnh ủy chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Ngày 18/11/2022, thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

BTV Tỉnh ủy chỉ thị về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đề án 06 được nâng lên, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được tăng cường.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc: Tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm; người đứng đầu  một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong triển khai, kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ công tác và nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 còn hạn chế; chất lượng hạ tầng thông tin, đường truyền phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công chưa ổn định, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế trên là: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng và ý nghĩa của Đề án 06 trong chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, sâu sát; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương còn chưa chặt chẽ.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tâp trung thực hiện mốt số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Đề án 06. Phải xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay với trọng tậm là: thực hiện đơn giản hóa, giải quết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các dịch vụ công thiết yếu gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại theo đúng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh và ngành dọc. Trước mắt, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Các ngành liên quan chủ động xây dựng các mô hình phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

-Chủ động thành lập các tổ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06 của các ngành phải được kiểm tra, đánh giá, giám sát thường xuyên và thực hiện nâng cấp. Các cán bộ làm công tác quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu phải được quản lý, giám sát, kiểm tra đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục.

-Ưu tiên bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách Nhà nước và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án 06.

-Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở là nòng cốt trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, phổ biến Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này. Định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai trò của Đề án 06; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện.

5. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cử điện tử tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

6. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.