Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024

Chiều 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV)Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II2024
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: quý I năm 2024, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo kịp thời và thiết thực. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh dư luận của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân đảm bảo kịp thời.

Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm được đẩy mạnh. Công tác khoa giáo đã tham mưu kịp thời việc quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực. Các chương trình phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan theo Quyết định 238-QĐ/TW, giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024 - 2025 được triển khai tích cực, sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn. Hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tiếp tục được duy trì. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II2024
Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong quý I, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nêu giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II2024
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Duy Tiên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về nhiệm vụ quý II/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định: tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; ban hành Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban hành Thông báo Kết luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38- CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khoá X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh bảo đảm đúng thời gian, chất lượng. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh (đợt 1) gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức hội nghị tổng kết giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023; triển khai hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II2024
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chủ trì, phối hợp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Tổ giúp việc, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Triển khai tái bản, chỉnh sửa, bổ sung “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam” qua các thời kỳ theo kế hoạch.

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu Tỉnh ủy phối hợp Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp bộ với chủ đề “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội qua thực tiễn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” tại Hà Nam.

Phối hợp tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi, giải thi của khối Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Tham mưu BCĐ 35 tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện và các ngành thành viên. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý II.

Chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các mô hình hay, nhân tố điển hình trong học và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 08/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương và Quy định của BTV Tỉnh ủy./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy