Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương

Chiều 1/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình kỳ họp, quán triệt một số văn bản của Trung ương.

Tin liên quan

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh...

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt Quy định số 124 ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Hướng dẫn số 13 ngày 24/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Theo đó, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên (CBĐV), xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng CBĐV, bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai đạt được kết quả thực chất.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Quy định số 124 ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam và Chỉ thị số 28 ngày 09/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 62 ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới  hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 125 ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, để việc nghiên cứu, quán triệt, học tập đạt hiệu quả, các cấp uỷ, TCĐ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 125 ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết nội bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên của toàn đảng bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo các nghị quyết của Trung ương; tập trung chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, kịp thời, ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; kịp thời nắm và xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; quốc phòng - an ninh. Yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2024.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; thu hút đầu tư và hoàn thành công tác quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh; phấn đấu trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 12/2023 để tổ chức công bố, thực hiện triển khai và Đề án thành lập Khu Công nghệ cao trong quý I/2024.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2024; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý kịp thời những cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành 04 Nghị quyết của Tỉnh ủy, gồm: Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH năm 2024; Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát; Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh. Giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về KT-XH theo thẩm quyền trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng 1/12, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung theo thẩm quyền. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.