Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; các tờ trình, dự thảo NQ về: Nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm; quy định nội dung, mức chi kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến 2030, tầm nhìn 2050.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục như: Một số khoản thu ngân sách đạt thấp so với dự toán; tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp ở một số doanh nghiệp; tiến độ chậm về giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án; tình trạng thiếu kịp thời trong nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc về tôn giáo; hạn chế trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trưởng, xử lý xe quá tải, trong giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; những hạn chế về chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như một số đơn vị.

Về tình hình thực hiện dự toán NSNN, 6 tháng đầu năm tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt 3.517 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ); tổng chi ngân sách ước thực hiện: 3.818 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2018, tỉnh phấn đấu thu cân đối NSNN đạt và vượt 7.209 tỷ đồng (tăng 15,3% so với năm 2017).

Đối với các tờ trình, dự thảo NQ, các đại biểu cơ bản nhất trí. Riêng tờ trình và dự thảo NQ quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn về mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo; về ràng buộc trách nhiệm khi được nhận hỗ trợ; xây dựng căn cứ rõ đối tượng, quy mô để xác định đối tượng hỗ trợ...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đề nghị: huyện Thanh Liêm chuẩn bị nguồn lực, phấn đấu đạt huyện NTM; thành phố Phủ Lý đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2019; huyện Bình Lục tập trung phát triển chăn nuôi bò thịt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến lợn thịt (MaSan).

Cùng đó, các địa phương đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, nhà ở; đưa công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, khắc phục tồn tại, khâu yếu, đầu yếu.

Về thực hiện dự toán NSNN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh cân đối thu chi. Trước mắt, tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách, nhất là một số khoản thu thấp, chú trọng rà soát những doanh nghiệp thu chưa tương xứng với tiềm năng; tăng cường phân cấp công tác thu; đôn đốc thu phí, thuế xăng dầu; kiểm soát chặt chẽ chuyển giá… đảm bảo năm 2018 đạt trên 7.200 tỷ đồng.

Cùng đó, thực hiện chi ngân sách theo hướng thiết thực, tiết kiệm. Về tờ trình, dự thảo NQ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận tại phiên họp, rà soát hoàn thiện nội dung NQ cho phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Riêng tờ trình và dự thảo NQ quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí thông qua mức hỗ trợ mỗi dự án không quá 350 triệu đồng và không quá 20 hộ tham gia; đối với mô hình giảm nghèo mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng.

Lê Mai