Nâng cao vai trò của HĐND tỉnh trong giải quyết đơn thư

Những năm qua, HĐND tỉnh luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Từ đó, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Nâng cao vai trò của HĐND tỉnh trong giải quyết đơn thư
Cử tri xã Tiên Tân (TP Phủ Lý) kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Thực tế, để hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quy định về “Quy trình tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh Hà Nam”. Trong đó, quy định cụ thể một số nội dung quan trọng, như: thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND đối với việc giải quyết các kiến nghị này. Qua đó rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. 

Để phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và của cá nhân mỗi đại biểu ứng cử ở từng địa bàn về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ban tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch tiếp công dân của đại biểu vào ngày 10 và 20 hằng tháng; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan chức năng; định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. 

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh phân công, giao Ban Pháp chế và các đại biểu chuyên trách cùng tham gia tiếp dân mỗi tháng một lần tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tiếp công dân theo quy định. Sau các phiên tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân đến HĐND tỉnh để có căn cứ theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh được chỉ đạo tổng hợp, phân loại và chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vụ việc phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh cử cán bộ trực tiếp đến cơ sở để xác minh, làm rõ và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ có nội dung liên quan, để trên cơ sở đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát chuyên đề về khiếu nại, tố cáo, đặc biệt chú trọng giám sát trực tiếp một số vụ việc nổi cộm, tồn đọng, kéo dài thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban của HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, rà soát, xem xét, chọn những vấn đề cử tri bức xúc, những vấn đề chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện việc giải trình tại phiên họp. 
Cũng tại các phiên họp hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết và tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. Thông qua đó, thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri.

Để chuẩn bị xây dựng báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế phối hợp với các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, bảo đảm việc giám sát kịp thời, sát đúng tình hình thực tế, có chất lượng, hiệu quả.

Trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh cho thiết lập đường dây nóng, cử cán bộ theo dõi, tiếp nhận để chuyển trực tiếp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri với chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp xem xét, phân loại các ý kiến và giao cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời ngay tại phiên họp hoặc trả lời bằng văn bản và trả lời tại các kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố (đối với các ý kiến liên quan đến trách nhiệm của các huyện, thành phố). Việc trả lời ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng và ý kiến các đại biểu trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tỉnh, mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. 

Có thể thấy những nỗ lực, cố gắng của HĐND tỉnh trong tiếp công dân và giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như kiến nghị của cử tri trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quyết định của HĐND tỉnh trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tiếp tục chủ trì, phân công các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân... Đặc biệt coi trọng việc giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc phân công, bố trí đại biểu tiếp công dân; tăng cường đôn đốc các đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân, xử lý, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; nâng cao vị trí vai trò và trách nhiệm của Tổ đại biểu và của từng đại biểu HĐND tỉnh. 

Cùng với đó, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc thông qua việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri để đưa vào phiên họp Thường trực HĐND hằng tháng để yêu cầu giải trình hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Đối với những vụ việc hoặc kiến nghị của cử tri chậm giải quyết hoặc giải quyết không đúng, thủ trưởng các cơ quan có liên quan phải giải trình rõ ràng và cam kết tiến độ giải quyết tại phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh. 

Quan tâm, kiện toàn và nâng cao chất lượng của bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu với Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong việc tổ chức tiếp công dân, theo dõi tình hình giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong khâu giải quyết và thuận lợi trong việc theo dõi có hệ thống quá trình giải quyết của UBND và các ngành chức năng; góp phần rút ngắn thời gian giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.