Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH thành phố Phủ Lý. Ảnh: Hải Yến

Theo đó sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành phố Phủ Lý về BHXH tỉnh Hà Nam. Hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính sáp nhập về Văn phòng BHXH tỉnh. Đổi tên Phòng Khai thác và thu nợ của BHXH tỉnh thành phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng. Căn cứ yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh theo quy định, yêu cầu của Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã họp thống nhất việc sắp xếp các đơn vị hợp nhất, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, bố trí nhân sự tại các đơn vị thay đổi tên gọi, nhiệm vụ.

Sau khi sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ như trên, số lượng viên chức quản lý cấp trưởng bảo đảm đúng quy định. Số lượng viên chức cấp phó sắp xếp vào các vị trí thuộc văn phòng và các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và BHXH các huyện. Viên chức không giữ chức vụ quản lý xem xét, đánh giá, phân công về các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và BHXH các huyện phù hợp với năng lực, sở trường. Việc sắp xếp trên tinh thần, quan điểm tăng cường nguồn nhân lực cho BHXH cấp huyện, giảm cấp trung gian, giảm người làm gián tiếp, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới hoàn thành trước ngày 31/12/2019, đi vào hoạt động theo tổ chức mới từ 1/1/2020.

Đỗ Hồng