HĐND huyện Bình Lục chú trọng giám sát lĩnh vực quản lý đất đai

Lĩnh vực đất đai nói chung, công tác quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nói riêng là một trong những nội dung đã và đang được cử tri, nhân dân quan tâm. Thời gian qua, HĐND huyện Bình Lục đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường hoạt động giám sát liên quan đến lĩnh vực này. Từ đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận của nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND huyện Bình Lục đã tập trung đi sâu, bám sát những phản ánh, bức xúc của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện từ đầu năm đến nay đã khắc phục được tình trạng dàn trải, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức xúc ở địa phương cũng như có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đồng thời chú trọng công tác đôn đốc, theo dõi khắc phục sau giám sát.

HĐND huyện Bình Lục chú trọng giám sát lĩnh vực quản lý đất đai
Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tiêu Động (Bình Lục) ngày càng được chỉnh trang xanh-sạch- đẹp. Ảnh: Trần Ích

Mới đây nhất, trong tháng 4/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện nhằm đánh giá thực chất tình hình chấp hành pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát thực tế tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các xã: Bình Nghĩa, La Sơn, An Nội.

Kết quả giám sát chuyên đề tại xã Bình Nghĩa cho thấy, trong thời gian từ tháng 01/2020 đến hết tháng 3/2022, UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các văn bản của các cấp, các ngành về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích quyền sử dụng đất đã được UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay xã đã thực hiện được 6 dự án. Công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân đối với đất nông nghiệp đã được triển khai ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện rà soát hoàn thiện thủ tục và lấy ý kiến đến từng hộ dân trình UBND huyện phê duyệt. Đến nay đã cấp được 87 Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp ngoài đồng cho nhân dân và kê khai cấp giấy chứng nhận cho 01 thôn trên địa bàn xã. 

Đối với xã La Sơn, qua giám sát cũng cho thấy UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai đến người dân trên địa bàn. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đã được triển khai cơ bản đi vào nền nếp, hạn chế phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai, góp phần giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, ổn định an ninh chính trị thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân…

Nhìn chung, qua giám sát tại các đơn vị, địa phương cho thấy, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án được triển khai đồng bộ và thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác lập hồ sơ đấu giá QSDĐ đã được các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung phối hợp thực hiện, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. UBND các xã đã triển khai và thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

Công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu (đất cũ) trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương. Các cấp, ngành của huyện thường xuyên phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc về đất đai cho người dân không né tránh, buông trôi, không để tình trạng đùn đẩy, dây dưa, đơn thư khiếu kiện kéo dài... Góp phần lập lại trật tự kỷ cương, củng cố lòng tin của nhân dân với đối Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Công tác hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm, chưa đạt yêu cầu, nhiều hồ sơ còn phải trả đi, trả lại nhiều lần. Đối với các hộ có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền, sai lệch vị trí bản đồ hiện trạng do tồn tại từ trước hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện. Việc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn đổi tại 07 xã đã được đo đạc trước năm 2020 đạt tỷ lệ thấp. Việc chuyển nhượng QSDĐ để triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ…

Sau giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với UBND huyện và các đơn vị, địa phương được giám sát, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong đó nhấn mạnh đến việc thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khẩn trương tổ chức thực hiện các kế hoạch cưỡng chế đã ban hành theo quy định; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp, tổ chức đo đạc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân trong khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục cho biết: Thời gian tới, để hoạt động giám sát nói chung và hoạt động giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng đạt hiệu quả, HĐND huyện tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, nhất là giám sát những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát... Kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, nhất là những vấn đề đang được cử tri và người dân quan tâm.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.