Các đại biểu dự hội nghị.  

Theo đó, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực chủ động đối phó với âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. 

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh (QP- AN). Công tác giáo dục QP-AN được chú trọng. Công tác tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao đạt chất lượng tốt. 

Năm 2019, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra huấn luyện, 100% đạt yêu cầu; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở thường xuyên phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. LLVT huyện được xây dựng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. QP- AN được giữ vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP, các cấp chính quyền huyện Duy Tiên tập trung chỉ đạo, phối hợp quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPĐP, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp tổng kết công tác năm 2019, UBND huyện Duy Tiên đã khen thường 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực nhiệm vụ QPĐP.

Phương Dung