Động lực thúc đẩy CBCS LLVT huyện Lý Nhân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lý Nhân được triển khai đồng bộ và giành kết quả toàn diện. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT huyện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Trong công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt chú trọng thi đua giải quyết những việc mới, việc khó. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CBCS về công tác TĐKT và phong trào TĐQT, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tập trung vào những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, quân đội, huy động sự tham gia tích cực của CBCS LLVT huyện. Công tác phát hiện xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên, có nhiều đổi mới sáng tạo. Các điển hình tiên tiến đã thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm, sức sáng tạo và động cơ thi đua trong CBCS LLVT huyện.

Hệ thống mô hình, học cụ được Ban CHQS huyện Lý Nhân quan tâm đầu tư bảo đảm cho công tác huấn luyện.

Từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS huyện đã phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên; 17 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Trong đó, kết hợp thực hiện phong trào TĐQT với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Qua đó tạo ra phong trào hành động rộng khắp, đột phá vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục khâu yếu, điểm yếu, kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một trong những điểm nổi bật của phong trào TĐQT trong LLVT huyện Lý Nhân đó là đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...”,  Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, coi đây là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong thực hiện phong trào TĐQT. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT, lấy “lực lượng 47” làm nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng - phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Lý Nhân đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ QP, QSĐP, trọng tâm là các nghị quyết về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN), xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Trong 5 năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu với UBND huyện ban hành triển khai 4 đề án về công tác QPĐP giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, đặc biệt xã Xuân Khê tổ chức diễn tập điểm trên địa bàn quân khu đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng thời, tham mưu giúp Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý nhà nước về quốc phòng cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện mục tiêu của phong trào TĐQT, 5 năm qua LLVT huyện luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện “Ba khâu đột phá”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tăng cường phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện. Quá trình huấn luyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, bảo đảm huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao. Đồng thời, phong trào thi đua đã tập trung đột phá làm chuyển biến các nội dung thực hiện dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp tác phong công tác, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động trong CBCS LLVT.

Một trong những điểm nổi bật của phong trào TĐQT trong LLVT huyện Lý Nhân đó là đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...”,  Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, coi đây là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong thực hiện phong trào TĐQT. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT, lấy “lực lượng 47” làm nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng - phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong công tác hậu cần, phong trào TĐQT được cụ thể hoá qua phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”… được triển khai sâu rộng, phát huy tính tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

CBCS LLVT huyện Lý Nhân còn luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “CBCS LLVT huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN tại địa phương”...  Qua các phong trào, CBCS LLVT tích cực tham gia với nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện sớm hoàn thành mục tiêu để huyện trở thành khu vực điểm sáng về lĩnh vực công nghiệp - công nghệ cao. Các mô hình “Cùng em trên con đường tri thức”, “Con đỡ đầu đơn vị” được triển khai sâu rộng với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Từ kết quả của phong trào TĐQT đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương quân đội được đẩy mạnh, góp phần xây dựng quê hương Lý Nhân ngày càng đổi mới.

Với sự chủ động, tích cực, phong trào TĐQT đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. 5 năm qua, đã có 373 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; năm 2019, Ban CHQS huyện được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2020 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phòng chống dịch Covid-19; năm 2022, 2023 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”...

Để công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT huyện không ngừng phát triển, bảo đảm thực chất, hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện Lý Nhân xác định thời gian tới: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về TĐKT. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng và sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện. Tiếp tục thực hiện thắng lợi “Ba khâu đột phá”, làm chuyển biến toàn diện, vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, với quyết tâm “Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng đội ngũ CBCS LLVT huyện có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Đức Thuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lý Nhân

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy