Sản xuất đồ chơi tại Công ty TNHH Dream Plastic (KCN Châu Sơn).

Từ năm 2015 đến nay, hoạt động CNTM của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao qua các năm, trọng tâm là các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Có nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động cả trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại mang lại nhiều hiệu ứng kinh tế tích cực. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, lắp ráp luôn giữ được mức tăng trưởng khá trong cả giai đoạn như: thiết bị điện, điện tử tăng bình quân 26%; xe gắn máy tăng 13,9%; bộ dây điện ô tô tăng 11,6%...

Thu hút đầu tư đạt được kết quả cao cả về số lượng dự án và tổng mức đầu tư đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng hấp dẫn các nhà đầu tư. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có bước tiến triển khá rõ nét. Doanh thu, đóng góp ngân sách tăng cao qua các năm (năm 2015 nộp ngân sách 145 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 375 tỷ đồng).

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) toàn tỉnh dự tính đạt 122.618 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,5%/năm (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh là 15,1%/năm). Công nghiệp phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy cơ cấu nền kinh tế của tỉnh chuyển dịch và tăng dần về tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng. Nếu như năm 2015 tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 59,7%, đến năm 2020 ước tăng lên 63%. 

Dự tính năm 2020, sản xuất công nghiệp hỗ trợ đạt 30.416 tỷ đồng, công nghiệp chế biến (không bao gồm chế biến đá, sản xuất xi măng, thức ăn chăn nuôi) 18.460 tỷ đồng và công nghiệp chế tạo, lắp ráp 21.445 tỷ đồng; lần lượt chiếm tỷ trọng 25,2%; 17,5% và 18,6% GTSXCN toàn tỉnh.

Song song với phát triển công nghiệp, hệ thống thương mại ngày càng được củng cố, phát triển. Ngày càng có nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn cung cấp hàng hóa phục vụ người tiêu dùng bảo đảm chất lượng cao. Đặc biệt trong 5 năm qua, có một số trung tâm thương mại – dịch vụ lớn hoàn thành đi vào hoạt động là điểm nhấn thương mại và làm thay đổi diện mạo đô thị như: Tổ hợp khách sạn và thương mại Mường Thanh Hà Nam, Trung tâm thương mại Vincom...

Bên cạnh các loại hình bán lẻ hiện đại thì hệ thống chợ truyền thống cũng được quan tâm và hoạt động hiệu quả đáp ứng các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội duy trì mức tăng trưởng khá: năm 2019 đạt 25.580 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 đạt 29.700 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 15,64% (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh là 15,5%/năm). 

Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh cũng có bước phát triển nhất định. Đã xây dựng và vận hành Sàn giao dịch Thương mại điện tử, nhằm tạo môi trường ứng dụng thương mại điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng marketing trên môi trường mạng.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Đinh Văn An cho biết: 5 năm qua, sản xuất CNTM tiếp tục duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và đúng định hướng. Đặc biệt, tốc độ phát triển và tỷ trọng của các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo ngày càng tăng cao. Các dự án thu hút mới vào các KCN bảo đảm phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Do đó, các chỉ tiêu chủ yếu được giao hằng năm và cả nhiệm kỳ đều được thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch.

Thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp, thương mại với tốc độ cao và bền vững nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình CNH-HĐH, nhiệm kỳ tới, ngành công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động CNTM, nhất là thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo đạt kết quả cao; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm phát triển CNTM gắn liền với bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2021 – 2025, ngành công thương phấn đấu  GTSXCN tăng bình quân 12,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 15%/năm; tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành công thương tham mưu với tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thực hiện rà soát lại các tiêu chí, cơ chế chính sách thu hút các dự án đầu tư, bảo đảm việc thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường là mục tiêu chính để thu hút doanh nghiệp. Ưu tiên thu hút các dự án sử dụng ít đất và lao động, có công nghệ cao, vốn đầu tư và đóng góp ngân sách lớn; thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại... 

Tăng cường năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập. Gắn phát triển thương mại của tỉnh với phát triển thương mại của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phát triển hài hòa giữa thị trường thành thị và nông thôn, giữa thương mại truyền thống và hiện đại. Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh và lợi thế so sánh...

Thanh Bình