Kết quả bước đầu trong đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Lý Nhân

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt qua các thời kỳ, có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. 

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đề ra nhiệm vụ: nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý những cán bộ, đảng viên (CBĐV) suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình... Từ nhận thức chính trị trên và cũng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” để mỗi CBĐV, nhất là CBĐV đương chức, tự đánh giá, “tự soi” lại mình trước tập thể trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời “tự sửa”, tự chấn chỉnh, uốn nắn tư tưởng, thái độ, hành vi, hạn chế, vi phạm, tránh để khuyết điểm nhỏ trở thành lớn đến mức phải xử lý kỷ luật.

Thấm nhuần sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lý Nhân xây dựng Hướng dẫn 04 tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, cụ thể quy trình, các bước triển khai sinh hoạt đến từng chi bộ, Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ trực thuộc. 

Kết quả bước đầu trong đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” ở Đảng bộ Lý Nhân
Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” tại Chi bộ Đông A, xã Xuân Khê (Lý Nhân). Ảnh: Nguyễn Đức

Nội dung trọng tâm của đợt sinh hoạt được xác định hướng vào tập trung thảo luận, làm rõ những điểm mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đề cập. Đó là: quy mô, phạm vi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được phát triển, mở rộng hơn, bao gồm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không chỉ “ngăn chặn, đẩy lùi” mà còn “kiên quyết xử lý CBĐV suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phạm vi đối tượng áp dụng không chỉ CBĐV mà cả với công chức, viên chức (CCVC), không chỉ cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) mà đối với cả các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể... Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng cao hơn, quyết liệt hơn, sát thực, phù hợp hơn với tình hình mới, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; xác định rõ hơn, đồng bộ hơn các nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình… 
Thông qua đợt sinh hoạt, làm cho mỗi cá nhân CBĐV, CCVC từ huyện đến thôn, tổ phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Kết luận 21 cũng như các quy định khác của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, các cấp ủy, TCĐ, đơn vị, địa phương và mỗi CBĐV, CCVC phải gắn quán triệt, thực hiện Kết luận 21 và các quy định của Đảng với nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng, an ninh; đặc biệt, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong đợt sinh hoạt chính trị này.

Qua công tác nắm bắt tình hình, phân công cán bộ cấp ủy theo dõi, đôn đốc và trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, BTV Huyện ủy Lý Nhân nhận thấy: Nhận thức của số đông CBĐV, CCVC về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được nâng lên; xác định rõ nhiệm vụ “tự soi, tự sửa” là việc làm cần thiết thường xuyên, liên tục. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, số đông CBĐV, CCVC, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã tự giác “tự soi” lại bản thân một cách toàn diện, từ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị đến sinh hoạt thường ngày tại nơi cư trú; từ thực hiện vai trò nêu gương của bản thân đến định hướng, tự đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã “tự soi” trước tập thể; việc “tự sửa” có sự theo dõi, giúp đỡ của tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị, được đánh giá trong kỳ sinh hoạt kiểm điểm gần nhất. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tại các chi bộ thôn, tổ phố, cơ quan, đơn vị cũng góp phần khẳng định rõ hơn vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ CBĐV, nhất là người đứng đầu; nội dung đợt sinh hoạt được lồng ghép, gắn liền với vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn liền với chức trách, nhiệm vụ của mỗi CBĐV, CCVC trên từng cương vị, lĩnh vực công tác cụ thể.

Bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu, đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Lý Nhân cũng còn một số hạn chế. Do thời lượng buổi sinh hoạt có hạn, trong khi số CBĐV, CCVC sinh hoạt trong một chi bộ khá đông nên thời gian để mỗi CBĐV, CCVC “tự soi” chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, một số CBĐV, CCVC chưa mạnh dạn “tự soi”, tự phê bình, còn né tránh khi đối diện với những hạn chế của bản thân, vai trò nêu gương trong sinh hoạt vì thế cũng chưa phát huy rõ nét. Từ thực tế trên, Huyện ủy Lý Nhân xác định, công tác tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” không chỉ thực hiện trong một kỳ sinh hoạt mà là một quá trình thường xuyên, liên tục, gắn với sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề, có đánh giá kết quả “tự sửa” của mỗi cá nhân CBĐV, CCVC. 
Từ yêu cầu trên, thời gian tới Huyện ủy Lý Nhân tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của CBĐV, CCVC. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề gắn với chủ đề “tự soi”, “tự sửa”, góp phần để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được duy trì thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả. Quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, quy định của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022. Đề cao hơn nữa vai trò nêu gương của đội ngũ CBĐV, CCVC, trước hết là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; gắn nội dung nêu gương hoàn thành chức trách nhiệm vụ tại cơ quan với nêu gương trong sinh hoạt tại nơi cư trú; xác định lấy thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tận tâm, tận lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo đánh giá chất lượng CBĐV, CCVC. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua những hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện vai trò phản biện xã hội qua hòm thư góp ý xây dựng Đảng. Cùng với đó, phát huy vai trò của chi bộ và nhân dân trong giám sát, theo dõi quá trình “tự soi, tự sửa” của CBĐV, CCVC.

Nguyễn Đức Nhương, 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.