Huyện uỷ Bình Lục tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Sáng 31/3, Huyện uỷ Bình Lục tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bình Lục.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, huyện Bình Lục đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện uỷ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 15 nghị quyết, 16 chỉ thị, 3 quy chế làm việc, 9 quy định, 1 đề án, 8 chương trình hành động, 10 kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ.

Trên cơ sở xác định 3 khâu đột phá, Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Huyện uỷ Bình Lục tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác nội chính, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 257 đảng viên mới (đạt 51,4% chỉ tiêu Đại hội); cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 115 tổ chức đảng và 108 đảng viên; thi hành kỷ luật 49 đảng viên vi phạm. Cấp huyện biểu dương, khen thưởng 21 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác giai đoạn 2017-2022…

Huyện uỷ Bình Lục tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự hội nghị.

Về phát triển kinh tế- xã hội, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, BTV Huyện uỷ Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 60,76 triệu đồng (đạt 76,9% chỉ tiêu Đại hội). Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực, năm 2022, lĩnh vực nông – lâm nghiệp – thuỷ sản chiếm 25,56%; công nghiệp- xây dựng chiếm 39,3%; dịch vụ - thương mại chiếm 35,14%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 147,1% so với chỉ tiêu Đại hội. Số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân giai đoạn 2021-2022 là 3.603 lao động, đạt 109,2% chỉ tiêu Đại hội. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm còn 3,92%. Hết năm 2022, huyện có 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Huyện uỷ Bình Lục tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Phấn đấu, 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 79 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 209,1% so với chỉ tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 2,7%/năm; giá trị sản xuất công nghiệo – xây dựng tăng bình quân 18,2%/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của huyện giảm còn 2,2%; huyện có từ 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện được công nhận huyện NTM nâng cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bình Lục cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, nhất là đối với 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tạo đột phá phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất nông sản hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và nông thôn văn minh; triển triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh uỷ, trong đó tập trung xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.

Cùng đó, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi; tăng cường công tác quản lý đất đai, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án trên địa bàn; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; tăng cường công tác y yế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…  

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.