Hội thảo khoa học “Người cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam phát huy những giá trị văn hóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh hạnh phúc”

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Người cán bộ, đảng viên(CBĐV) tỉnh Hà Nam phát huy những giá trị văn hóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh hạnh phúc”.

Hội thảo khoa học “Người cán bộ đảng viên tỉnh Hà Nam phát huy những giá trị văn hóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc”
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Nội dung báo cáo đề dẫn và 17 báo cáo tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ một số vấn đề về lý luận liên quan đến định hướng phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước như: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Hà Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và tự hào dân tộc; Việc triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng văn hóa chính trị của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thực sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; Xây dựng văn hóa “6 dám” trong mỗi CBĐV- yếu tố quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Vai trò nêu gương của CBĐV theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh; Vai trò của văn hóa trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phát huy vai trò nêu gương của CBĐV theo tư tưởng Hồ Chí Minh để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Nội dung báo cáo đề dẫn và các báo cáo tham luận cũng đề cập đến một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể về phát triển văn hóa, đảm bảo văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc như: Phát huy truyền thống quê hương Hà Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương Hà Nam giầu mạnh; Cán bộ, công chức, viên chức nêu gương trong xây dựng môi trường văn hóa công sở thực sự chuyên nghiệp, phục vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Người CBĐV tỉnh Hà Nam phát huy giá trị văn hóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đột phá khắc phục những hạn chế về văn hóa Hà Nam; Khơi dậy khát vọng phát triển của thanh niên tỉnh Hà Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam học tập, rèn luyện theo phong cách ứng xử Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng văn hóa ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xây dựng và thực hiện Quy chế văn hóa công sở, đặc biệt là văn hóa ứng xử của đội ngũ giảng viên;

Việc tổ chức hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thông tin, tuyên truyền và cụ thể hóa những định hướng lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; khơi dậy ý chí khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề: Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.