Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền ĐHĐB Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trước đại hội: Tuyên truyền về kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian tới; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên (CBĐV) vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa V trình tại đại hội.

Giai đoạn trong đại hội: Tuyên truyền về chương trình, diễn biến đại hội, các văn kiện chính thức trình đại hội; kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tình cảm, nguyện vọng của CBĐV, công chức, viên chức hướng về đại hội; thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội.

Giai đoạn sau đại hội: Tuyên truyền kết quả đại hội; nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025; hoạt động chào mừng thành công ĐHĐB các cấp.

Thảo luận cho ý kiến vào quy chế làm việc của Tiểu ban và kế hoạch tuyên truyền ĐHĐB Khối, các đại biểu đề nghị: nội dung tuyên truyền cần tập trung nêu bật những thành tựu của tỉnh và của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đảng bộ; việc xây dựng, triển khai các công trình, phần việc, phong trào thi đua chào mừng ĐHĐB khối.

Đặc biệt, chú trọng kết hợp tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của CBĐV, nhân dân hướng về ĐHĐB Khối các cơ quan tỉnh tiến tới ĐHĐB tỉnh lần thứ XX.


Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong khối phối hợp chặt chẽ triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đạt kết quả tốt nhất. Với những công trình, phần việc chào mừng đại hội, mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động lựa chọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo có tính khả thi cao. Các tổ chức đoàn thể cần có những hoạt động thiết thực, phân bổ thời gian tổ chức hợp lý cho từng thời điểm để chào mừng đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị thời gian tổ chức tuyên truyền đại hội bắt đầu từ giữa tháng 9/2019; định kỳ Tiểu ban tuyên truyền đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tiếp theo. Quá trình tuyên truyền phải kết hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng đối với CBĐV, nhân dân.

Lê Mai