Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của 3 phòng là tham mưu về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình vi phạm pháp luật và công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Học và làm theo gương Bác, chi bộ 3 được Đảng bộ Sở Tư pháp chọn triển khai mô hình điểm "Đẩy mạnh xây dựng VBQPPL và thực thi pháp luật" Triển khai mô hình, chi bộ tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng bằng những hình thức phù hợp.

Hằng tuần, chi bộ phân công CBĐV là lãnh đạo phòng chuyên môn nhắc nhở, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi bộ xem xét, rút kinh nghiệm đối với từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Từ những giải pháp cụ thể, phù hợp đó, việc thực hiện mô hình điểm đã thu được kết quả tích cực. Chi bộ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa pháp luật đi vào cuộc sống: 100% dự thảo VBQPPL của tỉnh được thẩm định bảo đảm phù hợp pháp luật, 100% VBQPPL do địa phương ban hành được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL.

6 tháng đầu năm 2018, việc đánh giá tác động đối với các chính sách, quy định của tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đạt 91%; chỉ tiêu về tính khả thi trong văn bản đạt 86%; có khoảng 76% người dân ở cơ sở được tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL mới ban hành; 96,5% các chính sách, pháp luật của trung ương, địa phương được thi hành trên địa bàn.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp.

Đánh giá về những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Công Hanh, Bí thư chi bộ cho biết: Mô hình "Đẩy mạnh xây dựng VBQPPL và thực thi pháp luật" là mô hình mới nên chi bộ vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm. Trong khi số lượng CBĐV, công chức khá mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ; phần lớn CBĐV, công chức còn trẻ, thường gặp khó khăn khi thẩm định VBQPPL.

Một số sở, ngành chưa chủ động rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế đối với VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý. Đội ngũ báo cáo viên đều kiêm nhiệm, do đó việc bố trí, chọn cử báo cáo viên khi có nhiều buổi PBGDPL vào cùng thời điểm gặp nhiều khó khăn. Công tác theo dõi thi hành pháp luật là mảng công việc lớn, phức tạp, cần có sự đầu tư toàn diện nhưng nguồn nhân lực, kinh phí đang là vấn đề khó khăn với địa phương.

Từ chuyển biến về nhận thức đến những việc làm cụ thể trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Chi ủy Chi bộ 3, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng CBĐV, công chức, trước hết là bí thư, phó bí thư chi bộ. Thường xuyên đôn đốc, động viên, kiểm tra CBĐV, công chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phân tích, xây dựng chính sách pháp luật, kỹ năng soạn thảo, thẩm định VBQPPL cho những người làm công tác xây dựng pháp luật (bao gồm cả cán bộ, công chức pháp chế các sở, ngành).

Định kỳ kiểm tra, khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật của trung ương, địa phương, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của nhân dân thông qua một số hình thức phù hợp, như: khảo sát trên cổng thông tin điện tử; phát phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân (năm 2017 đã khảo sát ở 43 xã; 6 tháng đầu năm 2018 khảo sát ở 25 xã).

Thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc, nhắc nhở CBĐV, công chức trong chi bộ, kịp thời tuyên dương, khen thưởng hoặc đề nghị tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cụ thể hóa có hiệu quả những nội dung thực hiện mô hình điểm vào thực tế công tác và nhiệm vụ được phân công.

Thanh Vân