Duy Tiên coi trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua

Những năm qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của thị xã Duy Tiên luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã ngày thêm vững mạnh.

Về phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên thời điểm này, điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất là hệ thống hạ tầng được xây dựng ngày một đồng bộ, khang trang, các tuyến đường dẫn vào từng tổ dân phố đều đáp ứng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”, người dân thân thiện, cởi mở, đoàn kết giúp nhau phát triển KT-XH, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Có được những kết quả đó là do những năm qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Tiên Nội luôn coi trọng và cụ thể hóa nội dung các PTTĐ bảo đảm gần sát điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, tất cả 16 chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực của phường đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, qua thực hiện các PTTĐ, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm so với năm 2022 (còn 0,42%); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Vũ Tân Dậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiên Nội cho biết: Cùng với cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động và PTTĐ chung vào thực tế đời sống, Đảng ủy, UBND xã rất coi trọng và thường xuyên lựa chọn phát động một số PTTĐ theo đợt, theo chuyên đề và gần sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, như thi đua chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng đô thị văn minh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn... Trong thực hiện các PTTĐ, cán bộ, đảng viên, (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), nhất là người đứng đầu luôn gương mẫu thực hiện trước như: gương mẫu trong sửa đổi lề lối, tác phong công tác, trong vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước khi triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn. Việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức đồng bộ việc cụ thể hóa nội dung các PTTĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt đến cộng đồng dân cư, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

CBCC phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên giải quyết TTHC phục vụ nhân dân. Ảnh: Nguyễn Hằng

Hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị phát triển hiện đại, văn minh, Thị ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của thị xã Duy Tiên luôn chú trọng quán triệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cuộc vận động và PTTĐ yêu nước. Cùng với đó, cụ thể hóa nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một số PTTĐ phù hợp với thực tế địa phương, như: “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023-2025”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025”... Các PTTĐ yêu nước được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương gắn với những chương trình trọng điểm, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tế cơ sở, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và mang tính xã hội hóa cao đã tạo khí thế thi đua sôi nổi giúp thị xã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển KT-XH của thị xã đều đạt, vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 84 triệu đồng (tăng 10,1% so với năm 2022). An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ coi trọng thực hiện PTTĐ, đến nay Duy Tiên có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, các phường tập trung xây dựng đô thị văn minh. Ngành Giáo dục thị xã tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong PTTĐ yêu nước của ngành Giáo dục Hà Nam năm học 2022-2023, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. PTTĐ trong lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được coi trọng thực hiện đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,14% (giảm 0,23% so với năm 2022).

Đặc biệt, từ coi trọng cụ thể hóa việc thực hiện PTTĐ yêu nước, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương của thị xã đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và các phường, xã hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trước hạn, đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 99%, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đối với những hồ sơ có thu phí toàn trình đạt trên 96%. Các đơn vị, địa phương tiếp tục thi đua thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Đội ngũ CBĐV, CCVC từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt PTTĐ “CBĐV,CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ CBĐV, CCVC tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh trong tình hình mới. Duy Tiên là đơn vị có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến toàn trình và tỷ lệ chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước cao nhất khối huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Là đơn vị không có TTHC trễ hạn trên hệ thống hồ sơ công việc. Kết quả chỉ số CCHC năm 2023 xếp thứ 2 trong 6 huyện, thị xã, thành phố và là đơn vị duy nhất 3 năm liên tục giữ vững chỉ số CCHC trong tỉnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lượng, TUV, Bí thư Thị ủy Duy Tiên, để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các PTTĐ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác, chương trình KTGS hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thị xã bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường làm việc với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, vấn đề CBĐV, nhân dân quan tâm.

Đặc biệt, Thị ủy Duy Tiên luôn chỉ đạo gắn việc cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động và PTTĐ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… Nội dung PTTĐ “dân vận khéo” được triển khai, nhân rộng trên mọi lĩnh vực đời sống đã góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Việc coi trọng, thực hiện tốt các cuộc vận động và PTTĐ đã giúp Duy Tiên hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên ngày một văn minh, hiện đại.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy