Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch triệt để sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm tan rã niềm tin, gây hoang mang về lý luận, tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên trong quân đội, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Do vậy, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch để có phương sách đấu tranh phù hợp, hiệu quả là rất cần thiết.

Đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng trong quân đội là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp, quyết liệt và lâu dài. Đây là hoạt động có mục đích, có tổ chức chặt chẽ trong việc sử dụng các hình thức, biện pháp công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách kết hợp với các biện pháp khác dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, sự tham gia của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng để chủ động đấu tranh chống lại các thủ đoạn, hoạt động phá hoại quân đội ta về chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch.

Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức cảnh giác trong chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng đối với quân đội ta. Theo đó, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội cần tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, giáo dục xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức kỷ luật, tự giác nghiêm minh của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục nâng cao tinh thần, thái độ văn hóa, khoa học kỹ thuật quân sự, nghiệp vụ chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tẩy trừ văn hóa xấu độc, phản động, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng ý chí chiến đấu, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu chống phá quân đội ta trên lĩnh vực chính trị tư tưởng.

Đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay
 Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn)

Hai là, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm thật sự là pháo đài vững chắc chống sự xâm nhập phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Nâng cao khả năng quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương để đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng. Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, bảo đảm sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa nghị quyết và việc thực hiện.

Tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên nghiên cứu nắm chắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng và tình hình mọi mặt của Đảng bộ, chi bộ để xác định nhiệm vụ, nội dung lãnh đạo sát đúng nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đánh giá đúng tình hình số lượng, chất lượng cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình hình chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng; quy chế, quy định thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; mối quan hệ giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với quần chúng.

Ba là, chủ động tổ chức đấu tranh phòng, chống các hoạt động phá hoại về chính trị tư tưởng, tổ chức của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng ở các đơn vị trong toàn quân. Trong các hoạt động phá hoại về chính trị tư tưởng đối với quân đội ta, các thế lực thù địch thực hiện nhất quán mục tiêu xóa bỏ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần quân đội; vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong quân đội, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội ta; phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị đất nước; truyền bá, gieo cấy đạo đức, lối sống tư sản vào trong quân đội, nhằm làm cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời những giá trị truyền thống tốt đẹp và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gây “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ. Vì thế, cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và mỗi quân nhân phải nêu cao trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh này; tăng cường quản lý nội bộ, không để nảy sinh các khuynh hướng, quan điểm sai trái để kẻ địch lợi dụng; có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán các tài liệu ngoài luồng vào đơn vị.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các đơn vị trong quân đội. Chăm lo xây dựng nội bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, tạo sức “đề kháng”, “miễn dịch” cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng về khả năng tự nhận biết và có ý thức, trách nhiệm cao trong việc đấu tranh chống các thủ đoạn phá hoại về chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay. Thực tế cho thấy, cùng với thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, lừa mị, kích động, chiến tranh tâm lý, các thế lực thù địch rất chú trọng các hoạt động ngầm, tổ chức các hoạt động tình báo, gián điệp, sử dụng những phần tử cơ hội về chính trị, bất mãn thù địch với chế độ ta cài cắm vào trong quân đội nhằm phá hoại ta từ bên trong. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được đặc biệt coi trọng, được triển khai đồng bộ từ cơ quan đến toàn quân theo phương châm “giữ vững bên trong”, làm cho nội bộ thực sự trong sạch vững mạnh, không để địch lôi kéo, chia rẽ, lũng đoạn chống phá từ bên trong.

Năm là, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị trong toàn quân. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng có lập trường chính trị, tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, phù hợp với các chuẩn mực văn hóa, đạo đức của “Bộ đội Cụ Hồ”. Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng có nền nếp, hiệu quả thiết thực. Kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ các tệ nạn xã hội và các hành vi tiêu cực trong từng đơn vị./.

Vương Đức Thương, Nguyễn Bá Thưởng
(Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

Theo dangcongsan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy