Các đại biểu dự hội nghị.

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gồm 11 nguyên tắc thực hiện, 11 điều quy định và 2 điều khoản thi hành, trong đó có nhiều việc bị nghiêm cấm và cũng có nhiều việc được khuyến khích thực hiện. Các điều khoản của quy định đều cụ thể, rõ ràng, phù hợp thực tiễn thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Theo đó, tính đến cuối năm 2017 có 91,48% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 88,8% hộ đạt Gia đình văn hóa. Trong quý I/2018 có trên 246 nghìn hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt 94,18%; 59 khu dân cư đăng ký công nhận danh hiệu Làng, tổ phố văn hóa; 38 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2018 và 5 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị; 11/78 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 2 nhà văn hóa xã được xây mới nâng tổng số lên 68/116 xã, phường có nhà văn hóa độc lập; 27 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ phố, liên tổ được khánh thành và đưa vào sử dụng, nâng tổng số lên 1088/1234 thôn, làng, tổ phố có nhà văn hóa độc lập.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo còn thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh.

C.B