Trong đó thu nội địa đạt hơn 5.071 tỷ đồng (riêng các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí thực hiện được 4.217,25 tỷ đồng), tăng 39% so với thực hiện năm 2016, đạt 124% so với dự toán Trung ương giao, 121% so với dự toán địa phương phấn đấu.

Sản xuất chế biến nhựa xuất khẩu tại Công ty cổ phần nhựa châu Âu (KCN Đồng Văn). 

Năm 2017, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế trên các lĩnh vực; cơ quan thu, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối kết hợp chặt chẽ để triển khai công tác thu từ khâu rà soát, bổ sung, điều chỉnh căn cứ thu làm cơ sở để tổ chức thu thuế, phí và các nguồn thu khác được thông thoáng kịp thời, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu về ngân sách Nhà nước.

Về cơ bản, các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách đều đạt và vượt so với cùng kỳ và dự toán trung ương, dự toán địa phương phấn đấu, tỷ lệ huy động thu cân đối ngân sách nhà nước từ GRDP theo giá hiện hành tăng trên 2,55% so với năm 2016.

Thanh Bình