Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại diện trung tâm BDCT các huyện, thành phố trong tỉnh đã nêu nhiều ý kiến, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan thực trạng về thuận lợi, ưu điểm, khó khăn, hạn chế của đơn vị trong công tác giáo dục LLCT nói chung, giảng dạy LLCT nói riêng. Trong đó, tập trung phân tính rõ các khâu: xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, phối hợp chiêu sinh, mở lớp; tổ chức thực hiện nội dung chương trình; kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách; xây dựng, sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy; tổ chức dự giờ, dự giảng, hội giảng; công tác quản lý, phát huy tính tích cực của học viên trong học tập; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập...

Đại diện trung tâm BDCT các huyện, thành phố cũng đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT thời gian tới như: tham mưu mở lớp; cập nhật, khai thác thông tin trong giảng dạy, sử dụng bài giảng phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức; đẩy mạnh công tác phối hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.

Nguyễn Hằng