Trên cơ sở đó, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phối hợp tích cực với lực lượng điều tra, góp phần quan trọng để cuộc điều tra hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng thông tin điều tra xác thực, đánh giá đúng tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Kết quả, đến ngày 1/7/2017, tỉnh Hà Nam có 59.266 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, với tổng số lao động 236.583 người. So với cùng thời điểm 5 năm trước giảm 1.297 đơn vị, song số lao động lại tăng 37.521 người ( bình quân tăng từ  3,29 lao động/cơ sở năm 2012, lên bình quân 3,99 lao động/ cơ sở năm 2017). Về cơ sở thuộc khối doanh nghiệp tính đến 31/12/2016 là 2.698 cơ sở, tăng 829 cơ sở so với 5 năm trước. Số lao động trong khối doanh nghiệp là 115.412 người, chiếm 48,8% so với tổng số lao động. Khu vực hành chính sự nghiệp có 1.295 cơ sở, thu hút 25.187 lao động. Khối kinh tế cá thể phi nông lâm nghiệp, thủy sản, tính đến 1/7/2017 có 53.625 cơ sở, thu hút 93.684 lao động, giảm 8,8% về số lao động so với 5 năm trước…

Trên cơ sở kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, sẽ giúp cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho phù hợp với từng giai đoạn, góp phần khai thác thế mạnh của các ngành và địa phương.

Trần Hữu