• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cảnh giác với những âm mưu lợi dụng vấn đề đất đai để chống phá
06:08 14/02/2020
Lợi dụng những khúc mắc chưa giải quyết xong trong việc thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng, các thế lực chống đối xuyên tạc, kích động những đối tượng có quyền lợi liên quan. Cần cảnh giác đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá này.
Luận điệu đòi "xoay trục" sự phát triển đất nước nhất định bị phá sản!
06:49 24/01/2020
Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.
Không để bị lợi dụng vì vấn đề môi trường
05:45 17/01/2020
Cái gọi là “đấu tranh vì môi trường” gần đây được dựng lên như một cái cớ, như một vỏ bọc, “mượn” sự cố môi trường để tăng “tính thời sự” cho các hoạt động sai trái nhằm gây bất ổn trong đời sống chính trị, làm giảm sút lòng tin của người dân với đường lối lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây là những hành vi cần lên án và xử lý vi phạm trước pháp luật.
Về những yêu cầu “Xét lại lịch sử”
13:36 16/01/2020
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Báo Hà Nam điện tử mở chuyên mục: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc”.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều