Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, Công văn số 3502/BGDĐT ngày 16/8/2018 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học năm học 2018 - 2019…; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng; nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy kết quả, thành tích và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh trong năm học 2018 - 2019 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 và các văn bản liên quan của Bộ GD-ĐT, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục rà soát, tham mưu điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhất là rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư và nhu cầu phát triển của các địa phương. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch và đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các nhà trường.

 Giải quyết tình trạng thiếu và sử dụng kém hiệu quả nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định. Rà soát, sắp xếp, thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học. Triển khai các đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án của ngành và các địa phương nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, thực hiện đúng các quy định pháp luật về thực hiện thu chi tài chính, vấn đề dân chủ và an toàn trong các nhà trường, về thực hiện đánh giá chất lượng dạy và học, nhất là việc tổ chức các kỳ thi trong năm học 2018 - 2019.

Đánh giá kết quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025. Chủ động tổ chức truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành, trong đó chú trọng công tác truyền thông trong nội bộ ngành.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với những đổi mới trong ngành giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thành phố chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục, các cơ sở GD-ĐT trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

UBND các huyện, thành phố huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục theo phân cấp, chỉ đạo các phòng GD-ĐT, UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm, phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

Giao Sở GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể, kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

P.V