Đại diện lãnh đạo 4 cơ quan ký kết thỏa thuận.

Theo thỏa thuận ký kết, KBNN Hà Nam ủy nhiệm cho MB Hà Nam tổ chức thực hiện các khoản thu NSNN (kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản) theo đúng quy định của các Thông tư liên quan. KBNN mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng TMCP Quân đội -  Chi nhánh Hà Nam để hạch toán toàn bộ các khoản thu NSNN.

KBNN Hà Nam ủy nhiệm cho MB Hà Nam tổ chức thu NSNN các khoản thu gồm: Thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN. Các khoản thu NSNN do Chi cục Hải quan Hà Nam quản lý nộp vào KBNN quản lý thu: Cơ quan KBNN tỉnh Hà Nam. Các khoản thu NSNN do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý quản lý nộp vào KBNN quản lý thu tương ứng: Cơ quan KBNN tỉnh Hà Nam, Phòng Giao dịch KBNN tỉnh Hà Nam.

Việc tiếp nhận xử lý thông tin, đối chiếu dữ liệu, kết chuyển số dư trên tài khoản chuyên thu thông qua chương trình TCS và thanh toán song phương điện tử được thực hiện trực tiếp giữa KBNN ủy nhiệm, ngân hàng nhận ủy nhiệm và các cơ quan thu trên từng địa bàn.

Hiệu lực ủy nhiệm bắt đầu từ ngày 1/11/2017 đến khi có văn bản kết thúc ủy nhiệm hoặc có văn bản thỏa thuận thay thế. Sai sót phát sinh hoặc được phát hiện tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chủ động xác định nguyên nhân sai sót, khắc phục hậu quả, đồng thời gửi văn bản tra soát hoặc thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý theo quy định ...

Phạm Hiền