Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, hệ thống dân vận các cấp tập trung tham mưu ban hành các văn bản triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận, tôn giáo; tích cực phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; ủng hộ các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); tích cực tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua (PTTĐ), nhất là PTTĐ “Dân vận khéo”.

Trong năm, các địa phương, đơn vị đăng ký 1.193 mô hình “Dân vận khéo”. Công tác dân vận chính quyền được đặc biệt chú trọng, tập trung vào nội dung nâng cao trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đối thoại với nhân dân. Cùng với tham mưu, thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, hệ thống dân vận chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình tôn giáo, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

Năm 2018, hệ thống dân vận trong tỉnh xác định: tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, đoàn thể, nhân dân. Cùng đó, tham mưu thực hiện tốt QCDC cơ sở, triển khai chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh PTTĐ “Dân vận khéo”...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh năm qua có sự đóng góp rất hiệu quả của công tác dân vận. Phát huy kết quả đó, năm 2018 hệ thống dân vận cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chủ động nắm chắc nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tình hình tôn giáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

Năm 2018 là năm “Dân vận chính quyền” do vậy, ban dân vận các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của nhân dân; tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, LLVT trong công tác dân vận; phát huy vai trò của các ban chỉ đạo: QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo và PTTĐ “Dân vận khéo” các cấp.

Nguyễn Hằng