Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ, gần 1 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo 27 đảng ủy cơ sở trực thuộc lựa chọn 1 tập thể triển khai xây dựng mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những giải pháp cụ thể, thiết thực, tránh hình thức. 

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho 2 tập thể xuất sắc trong thực hiện mô hinh điểm về học tập và làm theo gương Bác năm 2017.

Cùng đó, định hướng các đơn vị tập trung lựa chọn nội dung học tập, làm theo phong cách, tư duy, làm việc, ứng xử, lãnh đạo, sinh hoạt của Bác trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, xây dựng văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC)... BTV Đảng ủy khối đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 2 mô hình điểm cấp khối tại Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đảng bộ Sở Tư pháp.

Kết quả, đến hết tháng 3/2017, các đảng bộ cơ sở đã xây dựng 27 mô hình điểm, tập trung vào nội dung học tập, làm theo phong cách làm việc đổi mới, khoa học của Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Do lựa chọn đúng, trúng vấn đề trọng tâm, nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nên đã đem lại kết quả tích cực. Các tiêu chí đề ra đều đạt và vượt; tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục những yếu kém của cán bộ, đảng viên (CBĐV), việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí có chuyển biến rõ nét. 

Đặc biệt, 2 mô hình điểm cấp khối tạo điểm nhấn về thực hiện tốt công tác CCTTHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV, công chức, viên chức (CCVC). Từ đó, giúp các đơn vị xác định rõ hơn vai trò, chức năng, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định: Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với  quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Cùng đó, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết mô hình điểm năm 2017, đánh giá rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện mô hình để rút kinh nghiệm. Đưa kết quả nhân rộng mô hình là nội dung quan trọng, tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị hằng năm; chọn mô hình, cách làm hay, hiệu quả để chỉ đạo nhân rộng; biểu dương, khen thưởng kịp thời, ghi danh Sổ vàng “Người tốt, việc tốt” những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và mô hình học, làm theo Bác gắn với việc đánh giá kết quả và nhân rộng điển hình.

Nhân dịp này, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình điểm cấp khối.

Nguyễn Hằng