Tư vấn cho người dân làm hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC ở BHXH huyện Bình Lục.

Tham gia BHXH bắt buộc có 134.951 người, đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao; tăng 10.786 người so với năm 2018. Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là: 28,3%, tăng 2% so với năm 2018. 

Tham gia BHXH tự nguyện có 5.612 người, đạt 180% kế hoạch UBND tỉnh giao; tăng 2.783 người so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là: 1,2%, tăng 0,6% so với năm 2018.

Tổng số người tham gia BHYT là 742.024 người, đạt 103,2% kế hoạch UBND tỉnh giao, tăng 32.044 người so với năm 2018. Tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 91,8% (dân số 808.149 người) và chiếm 87% (dân số 852.800 người do Cục Thống kê cung cấp sau điều tra dân số ngày 01/4/2019), đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 101% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn tỉnh cũng có 125.729 người tham gia BHTN, tăng 11.270 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101% kế hoạch UBND tỉnh giao. Tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 24,7%, tăng 1,7% so với năm 2018.

Đỗ Hồng