Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo Kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM đối với xã Nhân Hưng, xã Hòa Hậu huyện Lý Nhân cho thấy: Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện Lý Nhân (kèm theo hồ sơ của 2 xã) nộp đầy đủ, đúng theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai xã đạt tổng số điểm theo quy định; Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; Tỷ lệ hài lòng về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn các xã đều đạt từ 97% trở lên.

Đối chiếu với quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020” thì 2 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí cao với kết quả báo cáo đã trình bày. Kết quả bỏ phiếu: Xã Hòa Hậu và Nhân Hưng đều đạt 100% số phiếu đồng ý xét, công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận hai xã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy các sở, ngành cần tiếp tục bám sát, tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, quan tâm đến cảnh quan môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nguồn lực cho các xã xây dựng NTM kiểu mẫu ...

Phạm Hiền