CLB văn nghệ tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ (TP. Phủ Lý) biểu diễn tại Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Lê Yến

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các trường học trên địa bàn tỉnh đưa nội dung văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thăm quan bảo tàng, di tích lịch sử… Thông qua các hoạt động này đã góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương, khơi dậy truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với xã hội, xây dựng và phát huy lối sống: “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh chú trọng nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức, tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; phát triển các phong trào thể dục, thể thao quần chúng nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hà Nam.

Thư viện và phong trào đọc sách của tỉnh luôn đóng vai trò quan trọng trong bỗi dưỡng tâm hồn, nâng cao tri thức cho con người, chính vì vậy, hoạt động thư viện và phong trào đọc sách của tỉnh cũng được quan tâm và có bước phát triển quan trọng. Hằng năm, tổ chức thành công các liên hoan, hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách từ tỉnh đến cơ sở, thi cán bộ thư viện giỏi; phát động phong trào “Đọc và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, “Đoàn viên tích cực, tự giác đọc sách, báo”… 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Hội sách và văn hóa đọc, Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phong trào đọc sách, nâng cao dân trí trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Để xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở và trong công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cũng được quan tâm và nâng lên, tạo môi trường lành mạnh thu hút mọi đối tượng, nhất là thanh niên tham gia, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

Hiện toàn tỉnh có 953 câu lạc bộ (CLB), tổ, đội văn nghệ gồm nhiều loại hình hát chèo, hát dân ca, văn nghệ… với hơn 11.000 diễn viên, nhạc công không chuyên; 957 CLB thể thao thu hút trên 20.000 hội viên tham gia. 100% các cơ quan, công sở dành diện tích bố trí sân chơi thể thao, bổ sung trang, thiết bị tập luyện thể dục thể thao (TDTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 100% trường học trên địa bàn tỉnh bảo đảm  việc thực hiện giáo dục thể chất. Hệ thống thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước hoàn thiện; công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT được thực hiện hiệu quả. Các trung tâm TDTT phát triển ngày càng nhiều, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc người dân Hà Nam. Năm 2014, số người tập thể thao thường xuyên của toàn tỉnh đạt 28,1%; số gia đình thể thao đạt 22,9%, đến năm 2018, tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt khoảng 30,7%, tỷ lệ gia đình tập thể thao đạt khoảng 23,9%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách người có công, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện; hệ thống khám, chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư với khoảng 1.760 giường bệnh, 116 trạm y tế phường, xã, thị trấn, trong đó có 98 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; có 91 bác sỹ công tác ở tuyến xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,92% năm 2014 xuống còn 2,73% năm 2018; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh tăng từ 45% năm 2015 lên 51% năm 2018.

Các em học sinh Trường THCS Nam Cao (Lý Nhân) hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Quang Huy

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng được quan tâm. Quy mô trường, lớp phát triển; trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh. Các kỳ thi tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng, học sinh giỏi quốc gia liên tục nhiều năm liền đạt kết quả cao. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh được mở rộng, nâng cấp; tổ chức liên kết đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu học tập nâng cao tay nghề của người lao động.

Hoạt động văn học nghệ thuật cũng có bước phát triển, thu hút đông đảo các văn nghệ sỹ và các tầng lớp xã hội tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân trong tỉnh.

Xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, 5 năm qua, nhận thức về nhiệm vụ này của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở tỉnh ta đã được nâng lên rõ rệt, từng bước xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử tốt đẹp của địa phương, góp phần  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Đức Anh