Ngày 29/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Dựa trên tinh thần của chỉ thị, UBND tỉnh đã giao Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh làm đầu mối trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị.

Giao lưu Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không 3 sạch” tại thành phố Phủ Lý. Ảnh tư liệu

Việc triển khai các hình thức truyền thông lồng ghép với các phong trào thi đua khác, các chương trình phối hợp liên ngành của các thành viên Ban chỉ đạo đã góp phần đưa những yêu cầu của chỉ thị vào cuộc sống.

Riêng Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các sở: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh và UBND các cấp quán triệt những nội dung cơ bản của luật cho trên 7.000 lượt công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức 120 buổi truyền thông về đạo đức, lối sống trong gia đình thu hút trên 12.000 lượt học sinh, giáo viên các trường THCS, THPT tham dự.

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 268 buổi giao lưu văn nghệ, 116 buổi giao lưu thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tránh các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống sức khỏe, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tăng cường phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ra mắt các câu lạc bộ (CLB): Mẹ hiền dâu thảo; hát ru, hát dân ca; hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)… đã có tác động sâu sắc đến việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), các địa phương đã bám sát các tiêu chuẩn GĐVH để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Việc đăng ký, kiểm tra GĐVH được quan tâm đã đưa tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu GĐVH luôn giữ vững tỷ lệ từ 88 - 89% trên tổng số hộ đăng ký. Công tác xây dựng khu dân cư (làng, thôn, xóm, tổ phố) văn hóa cũng góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân về công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay.

Theo số liệu thống kê, đến nay toàn tỉnh có 42 loại hình, mô hình, CLB hoạt động lồng ghép với các nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; 6/6 huyện, thành phố đã xây dựng được 594 địa chỉ tin cậy hỗ trợ tích cực về tâm lý, sức khỏe, pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình.

100% các khu dân cư đều thành lập được các tổ hòa giải, ngoài việc giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bất đồng trên địa bàn, các tổ hòa giải đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11 đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xây dựng giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình, góp phần tích cực nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chu Bình