Bộ phim màn ảnh rộng có tựa đề “Nhà tiên tri” đề cập vai trò của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong giai đoạn lãnh đạo quân và dân ta thực hiện cuộc “kháng chiến toàn dân, toàn diện” chống thực dân Pháp. Đặc biệt, nội dung bộ phim làm rõ những dự báo thiên tài của Người về bước đi lịch sử và thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh chính nghĩa chống quân xâm lược mà dân tộc Việt Nam tiến hành.

Một cảnh trong phim "Nhà tiên tri".

Đông đảo các bạn trẻ và bà con nhân dân xã Đinh Xá (Phủ Lý) đón xem bộ phim "Nhà tiên tri".

Việc tổ chức chiếu phim lưu động của Bộ CHQS tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tạo sức lan tỏa, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về sự hy sinh, gian khổ của cha anh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đó, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình, xã hội, nâng cao ý thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung