Lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính.

Lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính
Lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

Dự thảo Thông tư này quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính (viết tắt là Hội đồng quản lý).

Số lượng thành viên Hội đồng quản lý từ 05 đến 11 người, gồm Chủ tịch, Thư ký và các thành viên. Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 05 năm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý

Theo dự thảo, Hội đồng quản lý thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn gồm:

Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập, quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định chủ trương về tổ chức bộ máy, nhân sự (trừ số lượng người làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức).

Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ, các quy chế nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp và quy định của pháp luật.

Phê duyệt phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn của đơn vị; thông qua đề án liên doanh, liên kết của đơn vị trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập giải trình những vấn đề chưa thực hiện đúng, chưa thực hiện đầy đủ theo quyết định của Hội đồng quản lý (nếu có). Nếu Hội đồng quản lý không đồng ý với giải trình của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, quyết định.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý có thẩm quyền giao. 

Theo baochinhphu.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.