Qua 24 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành đoàn thể của tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, trách nhiệm, làm cơ sở thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được củng cố, tăng cường, khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện được xây dựng ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương được nâng lên, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, giữ vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).

Trong 24 năm qua, Hà Nam đã 4 lần tổ chức triển khai điều chỉnh, xây dựng văn kiện cấp tỉnh và 6 huyện, thành phố, Trung đoàn 151, Trường Quân sự tỉnh và 116 xã, phường, thị trấn với trên 1.200 văn kiện các loại, các văn kiện đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Hàng năm, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập theo đề án, gắn với triển khai xây dựng các công trình quốc phòng khu quân sự. Kết hợp diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ với diễn tập phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thảm hoạ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung làm rõ những bất cập, hạn chế, kiến nghị, đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn, cần tập trung lãnh đạo và thực hiện một số nội dung cơ bản: thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về QP-AN. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp các ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ QPĐP, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; cơ quan quân sự các cấp phải thực sự là lực lượng nòng cốt, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng  ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh.

Thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, cảnh giác, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đối với toàn dân; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án “Thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1994-2018.

Phương Dung