Thực hiện quy chế phối hợp trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng uỷ Quân sự tỉnh và UBKT các đơn vị đã bám sát nội dung chương trình đề ra. UBKT các đơn vị đã tích cực tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện quy chế phối hợp với học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS,QPĐP).

Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Quân sự tỉnh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp KTGS nhiệm vụ QS-QPĐP giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiến hành chuẩn bị nhân sự cấp uỷ đảng uỷ quân sự các huyện, thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 và tham gia bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tích cực... Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và kịp thời giúp cấp uỷ các bên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch KTGS hằng năm. Số lượng, chất lượng các cuộc KTGS đều tăng so với cùng kỳ, đảm bảo chặt chẽ, nguyên tắc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và đạt hiệu quả thiết thực.

Qua công tác phối hợp giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp uỷ viên, cán bộ chủ chốt các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, đóng góp bổ sung quy chế phối hợp thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng giữa UBKT Đảng uỷ Quân sự tỉnh với UBKT các huyện, thành uỷ nhằm thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn công tác phối hợp KTGS từ cơ sở. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu giúp cấp uỷ tiến hành KTGS theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng; xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; một số chế độ khác; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước đối với nhiệm vụ QS, QPĐP... Đảm bảo việc KTGS đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phương Dung