Bộ CHQS tỉnh tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị

Trong thời gian 2 ngày (8, 9/5), cán bộ tham dự lớp tập huấn được trang bị các nội dung: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kinh nghiệm trình bày một số văn bản công tác tuyên huấn và viết tin, bài phản ánh; nâng cao chất lượng ra nghị quyết của đảng ủy, chi bộ; một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm trong tổ chức đảng và LLVT tỉnh; công tác dân vận tham gia giải quyết vụ việc phức tạp ở cơ sở của LLVT quân khu trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018-NĐ/CP, ngày 20/7/2018 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với người có công định cư ở nước ngoài; kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội và việc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền trong đảng bộ quân đội…

Qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục cập nhật, bổ sung, thống nhất một số nội dung gắn với trao đổi kinh nghiệm hoạt động, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở. Cùng đó, đổi mới, cải tiến phương pháp, cải thiện năng lực đội ngũ cán bộ chính trị tại các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng địa phương.

Phương Dung