Thủ trưởng Ban CHQS thành phố cùng các đơn vị ký kết giao ước thi đua cao điểm.

Đợt thi đua tập trung vào nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động. 

Để hoàn thành tốt nội dung đợt thi đua, Ban CHQS thành phố xác định: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, địa phương. 

Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập năm 2019, phấn đấu các nội dung kiểm tra có 100% quân số đạt yêu cầu (trên 80% khá giỏi). Đồng thời, tham mưu triển khai làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ thành phố; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Cùng đó, chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tham gia hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng 1- 2 công trình, việc làm, sản phẩm mới có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phương Dung