Theo Công văn 893 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách nêu tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Tập trung triển khai quyết liệt các nội dung sau:

-Thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

- Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

-Các sở ngành: Công an tỉnh, Nội vụ và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; xử lý nghiêm các vị phạm (nếu có), đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Chỉ thị và tại các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để các tầng lớp nhân dân hiểu, chủ động thực hiện phòng, chống dịch, tránh gây hoang mang, hiểu nhầm nhưng cũng không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Sở y tế chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo, triển khai kịp thời các nội dung khác tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

P.V