Theo Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương công bố ngày 20/3/2019 thì mức độ tăng giá bình quân của tất cả các nhóm khách hàng là 8,36%, riêng với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, mức tăng tiền điện từ 8,35% - 8,38% tuỳ theo mức độ sử dụng điện của khách hàng trong tháng, chi tiết tính toán tiền điện (gồm cả thuế GTGT) mà khách hàng phải trả trong tháng ứng với các mức tiêu thụ điện từ 100 kWh – 500 kWh như sau:

1. Nếu sử dụng 50Kwh:

- Mức giá cũ: 1.549 x 50 = 77.450 + VAT 10% = 85.195đ.

- Mức giá mới: 1.678 x 50 = 83.900 + VAT 10% = 92.290đ.

- Số tiền tăng thêm: 7.095đ.

2. Từ 51 Kwh đến 100Kwh:

- Mức giá cũ: 1.600 x 50 = 80.000 + VAT 10% = 88.000đ.

- Mức giá mới: 1.734 x 50 = 86.700 + VAT 10% = 95.370đ.

- Số tiền tăng thêm: 7.370đ.

3. Từ 101Kwh đến 200Kwh:

- Mức giá cũ: 1.858 x 100 = 185.800 + VAT 10% = 204.380đ.

- Mức giá mới: 2.014 x 100 = 201.400 + VAT 10% = 221.540đ.

- Số tiền tăng thêm: 17.160đ.

4. Từ 201Kwh đến 300Kwh:

- Mức giá cũ: 2.340 x 100 = 234.000 + VAT 10% = 257.400đ.

- Mức giá mới: 2536 x 100 = 253.600 + VAT 10% = 278.960đ.

- Số tiền tăng thêm: 21.560đ.

5. Từ 301Kwh đến 400Kwh:

- Mức giá cũ: 2.615 x 100 = 261.500 + VAT 10% = 287.650đ.

- Mức giá mới: 2.834 x 100 = 283.400 + VAT 10% = 311.740đ.

- Số tiền tăng thêm: 24.090đ.

6. Từ 401Kwh đến 500Kwh:

- Mức giá cũ: 2.701 x 100 = 270.100 + VAT 10% = 297.110đ.

- Mức giá mới: 2.927 x 100 = 292.700 + VAT 10% = 321.970đ.

- Số tiền tăng thêm: 24.860đ.

NHƯ VẬY:

+ Tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 7.000 đồng, tăng 8,3% so với tiền điện phải trả theo giá cũ

+ Tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng là 14.400 đồng, tăng 8,4% so với tiền điện phải trả theo giá cũ

+ Tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng là 31.600 đồng, tăng 8,4% so với tiền điện phải trả theo giá cũ

+ Tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 300 kWh/tháng là 53.100 đồng, tăng 8,4% so với tiền điện phải trả theo giá cũ

+ Tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 400 kWh/tháng là 77.200 đồng, tăng 8,4% so với tiền điện phải trả theo giá cũ.

Công ty Điện lực Hà Nam