Nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống đồng hoàn thành việc gieo cấy lúa Xuân.

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông ký ban hành ngày 15/2/2019.  Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc từ những ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Tập trung triển khai ngay kế hoạch đầu tư công năm 2019, đảm bảo giải ngân vốn theo đúng kế hoạch được giao. Đôn đốc khởi động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư, đi vào sản xuất có sản phẩm trong năm 2019, các dự án trọng điểm, cần sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Xác định rõ trách nhiệm các sở, ngành, địa phương trong trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết, khắc phục sớm những nội dung có nhiều ý kiến nhưng chậm giải quyết...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ  chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.

UBND tỉnh kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn tranh thủ thời cơ, khí thế mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả. Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả trên từng lĩnh vực tốt hơn năm 2018.

P.V