Đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, trong quý I tổng vốn huy động đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng trên 76 tỷ đồng so với cuối năm 2017, tăng trên 123 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng với 6.262 lượt hộ/khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm.

Tổng dư nợ tăng trên 129 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nợ quá hạn trên 4 tỷ đồng, có chiều hướng gia tăng do chuyển nợ quá hạn những trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích.

Công tác kế toán, ngân quỹ đảm bảo an toàn về tài sản và tiền vốn. Công tác kiểm tra, giám sát của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các phòng giao dịch NHCSXH huyện được duy trì, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại, sai sót tại cơ sở.

Nhờ tuyên truyền tốt, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng CSXH các cấp với các hội đoàn thể được thực hiện có hiệu quả với dư nợ đạt gần 1.700 tỷ đồng, chiếm 99,3% tổng dư nợ. Vốn vay được đảm bảo đến đúng đối tượng, kịp thời, công khai. Tuy nhiên, dư nợ chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, chương trình cho vay học sinh, sinh viên tiếp tục giảm, nợ quá hạn cao, khó thu hồi…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu: Ngân hàng CHXH cần giải quyết vấn đề xóa nợ cho những đối tượng không có khả năng trả do đã chết hoặc đi khỏi địa phương…

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, tiếp cận sâu rộng đối tượng được hưởng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với tín dụng CSXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn trong hoạt động để có biện pháp xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cấp, ngành liên quan; Tăng cường công tác giám sát và phối hợp giữa các thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp…

Giang Nam