Thành phố Phủ Lý hôm nay. Ảnh: Thế Trang

Xác định việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là cơ sở quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, bởi vậy, ngay sau khi nghị quyết của HĐND được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành quyết định, văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, huy động cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh nỗ lực, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ở mức cao nhất. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc.

Trong phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, UBND tỉnh đều có báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó phiên họp có sự phân tích, đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, để tiếp tục tập trung chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ, tăng cường đôn đốc, giám sát để thực hiện có hiệu quả hơn.

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, những tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 11,3%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu ngân sách tăng cao. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Riêng trong tháng 8/2019, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; thực hiện phòng, chống mưa lũ, dịch tả lợn châu Phi; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019-2020; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong sản xuất nông nghiệp, đã tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa và hoa màu vụ mùa; triển khai cơ chế hỗ trợ sản xuất một số cây trồng vụ đông trên đất hai lúa. Trong xây dựng NTM, tổ chức thẩm định xét, công nhận 98/98 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng khá, tính chung 8 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh.

Đến hết 30/8/2019, đã thu hút 70 dự án và thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 39 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 309,2 triệu USD, 8.159,1 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm có 429 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 17.000 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.064,700 tỷ đồng, đạt 79% dự toán Trung ương giao, 78% dự toán địa phương, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công, giải ngân các dự án trọng điểm, dự án thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão…

Tuy nhiên, so với mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra vẫn còn một số hạn chế, như: Tiến độ thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng  dịch tả lợn châu Phi; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; GPMB còn khó khăn; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng được yêu cầu; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất tôn giáo còn chậm; hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số vụ khiếu nại, tố cáo  của công dân chưa cao, thời gian giải quyết còn kéo dài…

Với quyết tâm chính trị cao phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND tỉnh quyết nghị, những tháng cuối năm UBND tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành; tích cực chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bao quát toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, tiếp tục chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, cơ chế, chính sách. Đôn đốc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng thuận xã hội. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ đề hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, coi đây là trọng tâm hành động.

 Để thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đòi hỏi tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó có vai trò quan trọng tổ chức thực hiện của cơ quan chấp hành và sự giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương.

Thu Thảo