Năm 2019, toàn tỉnh có 325 HTX và quỹ tín dụng nhân dân. Cơ bản các HTX đều hoạt động có hiệu quả, đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Các HTX nông nghiệp đã chủ động cung ứng dịch vụ, hướng dẫn chỉ đạo thành viên sản xuất kịp thời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm, chủ động ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 

Đặc biệt, các HTX nông nghiệp chuyên ngành ít xã viên (chăn nuôi, thủy sản, rau hữu cơ, nấm…) đã phát huy tốt được hiệu quả trong sản xuất nông sản sạch, liên kết với doanh nghiệp. HTX phi nông nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết tạo việc làm cho các thành viên và người lao động.  

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh.

Năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới được 28 HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn 9 HTX hoạt động theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, 12 quỹ tín dụng nhân dân duy trì hoạt động với tổng nguồn vốn góp trên 40 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 1.100 tỷ đồng. Quỹ tín dụng trở thành kênh huy động vốn cho vay linh hoạt giúp người dân  phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo…

Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh xác định, tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển. Trong đó, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các chức danh quản lý HTX thành viên. 

Về công tác tư vấn, hỗ trợ vận động thành lập mới các HTX ít thành viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là thành lập các HTX gắn với chuỗi giá trị, chế biến nông sản. Mục tiêu trong năm 2020 thành lập từ 20 – 30 HTX… Quỹ hỗ trợ phát triển HTX năm 2020 phấn đấu tư vấn hỗ trợ hướng dẫn và giải ngân cho từ 7 – 10 HTX được vay vốn ưu đãi…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế hợp tác thời gian qua, nhất là năm 2019. Để kinh tế hợp tác tiếp tục phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2020 đơn vị cần bám sát mục tiêu của tỉnh và các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; làm tốt công tác tham mưu tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 – CT/TU ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với kinh tế tập thể; tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, chú trọng đến thực hiện liên kết trong sản xuất nông sản sạch. Đặc biệt Liên minh HTX cần quan tâm phát triển HTX gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thành lập 25 – 30 HTX sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực bền vững và quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển HTX…

Mạnh Hùng