Lãnh đạo các đơn vị ký kết nội dung, văn bản về Chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu phát triển HTX NN giai đoạn 2019- 2020.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của 146 HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 được đánh giá xếp loại tốt và khá; nâng cao chất lượng của 28 HTX nông nghiệp chuyển đổi hoạt động trung bình, yếu để đạt tiêu chí hiệu quả hoạt động xếp loại khá và tốt; thành lập mới 50 HTX nông nghiệp để đến năm 2020 có trên 80 HTX mới thành lập theo Luật HTX, tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; hướng dẫn các địa phương lựa chọn mô hình HTX phát hiện, tìm nhân tố làm sáng lập viên để bồi dưỡng, hướng dẫn quy trình, hỗ trợ xây dựng văn kiện để tổ chức thành lập HTX…

Tại hội nghị, 4 đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện, trong đó tập trung vào các giải pháp: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ HTX, đổi mới phương thức hoạt động cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và các thành viên HTX phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo nhu cầu thực tế; ưu tiên các nguồn lực phục vụ cho những nội dung phối hợp giữa 4 đơn vị …

Nguyễn Hiền