Năm 2017, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định, từng bước xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Hiện, toàn tỉnh có 208 HTX và 12 Qũy tín dụng nhân dân (QTDND); 7 HTX hoạt động theo mô hình ít thành viên.

HTX DVNN Yên Bắc (Duy Tiên) được tặng cờ thi đua của BCH Liên Minh HTX Việt Nam

Các HTX nông nghiệp chủ động cung ứng dịch vụ, hướng dẫn và chỉ đạo thành viên sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm; chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. HTX phi nông nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất theo kế hoạch, tăng cường liên doanh, liên kết tạo việc làm cho các thành viên và người lao động trong HTX. Hệ thống QTDND được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính liên kết hệ thống, trở thành kênh huy động vốn và cho vay có hiệu quả, linh hoạt ở khu vực nông thôn…

Phấn đấu thực hiện mục tiêu: Thành lập mới từ 10-15 HTX hoạt động trên các lĩnh vực; 7-10 HTX được vay vốn ưu đãi từ Qũy hỗ trợ phát triển HTX…năm 2018, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác.

Tiếp tục triển khai tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập mới các HTX ít thành viên. Hỗ trợ tư vấn, thành lập các HTX gắn với chuỗi giá trị, các HTX chế biến, sản xuất nông sản sạch… 

N.Hiền