Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Sở đã tích cực và làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cụ thể, đã phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); thẩm định và trình phê duyệt 15 quy hoạch vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ định hướng phát triển; lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh trình HĐND tỉnh giao năm 2017, điều chỉnh năm 2018.

Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 là 19.684.687 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn đầu tư từ nguồn để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước. Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm 2016 đến tháng 8/2019 đạt hơn 7.440.897 triệu đồng, bằng 75,35% tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao.

Về công tác xúc tiến thu hút đầu tư, Sở đã tham mưu xây dựng chương trình công tác xúc tiến đầu tư 5 năm ( 2016 – 2020), hằng năm trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 6 lần xúc tiến thu hút đầu tư ở nước ngoài và 2 lần trong nước. Đã thu hút được 404 dự án đầu tư; trong đó có 132 dự án FDI và 272 dự án trong nước, với tổng nguồn vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh là 1 tỷ 838 triệu USD và hơn 67 nghìn 029 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp bộ máy hoạt động, cải cách thủ tục hành chính công, Sở đã bố trí cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung rà soát thủ tục hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh cắt bỏ những thủ tục không phù hợp với hiện hành.


Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể, cán bộ nhân viên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư thời gian tới rất nặng nề, trong đó ngành phải thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020) và xây dựng báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Muốn làm được việc này hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá lại những điểm còn tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu về cơ chế chính sách, đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về nợ công, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại bộ máy hoạt động. 

Đồng chí Nguyễn Văn Oang, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo hoạt động của ngành với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cần phối hợp với các ngành tập trung làm tốt công tác thu hút đầu tư, ưu tiên chọn doanh nghiệp lớn theo phương châm “ít nhưng tinh’’ bởi quỹ đất trong tỉnh có hạn; rà soát lại đất đai của các doanh nghiệp đã thuê, đánh giá hiệu quả, chỗ nào chưa sử dụng, quá hạn theo quy định phải có đề xuất với UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời…

Trần Hữu