Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2018, Sở Công thương đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo trình UBND tỉnh: tham mưu xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN); báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu; tổ chức Hội chợ công thương Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2018; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (CN) trên đia bàn… Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngành như: quản lý CN, CCN; quản lý kỹ thuật – an toàn và môi trường; quản lý điện và năng lượng; quản lý thương mại và xuất nhập khẩu; công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách thủ tục hành chính…

Những cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong công tác năm 2018 được khen thưởng.

Với việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp về phát triển công thương, nhất là quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, năm 2018, giá trị sản xuất CN trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 90.260 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017, bằng 100,8% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dich vụ ước đạt trên 22.300 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2017; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 2.312 triệu USD, bằng 111,7% kế hoạch năm; toàn tỉnh thu hút được 112 dự án đầu tư mới, nâng tổng số dự án đang đầu tư trên địa bàn lên 835 dự án...

Năm 2019, Ngành Công thương đặt mục tiêu giá trị sản xuất CN tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1% so với năm 2018.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành xác định: tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển CN trên địa bàn; phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN hỗ trợ, CN chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển CN với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN; thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về CN và thương mại; quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 đã được UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Công thương khen thưởng.

Nguyễn Oanh