SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
66-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 10-KL/TU, ngày 19/9/2013 về quy hoạch giáo dục - đào tạo tỉnh Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tỉnh ủy Hà Nam
15-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1530/UBND-TH Về việc tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
63-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về chủ trương đầu Dự án trang tại sữa của Vinamilk tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm Tỉnh ủy Hà Nam
1306/UBND-NN&TNMT V/V chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử vi phạm về quản vật nông nghiệp an toàn thực phẩm UBND tỉnh Hà Nam
14-CT/TU Về tổ chức các cuộc diễn tập năm 2017 Tỉnh ủy Hà Nam
05/CT-UBND Về việc chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam
62-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện tái cấu nông nghiệp Đề án phát triển chăn nuôi sữa trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
979/UBND-GTXD Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Hà Nam
06-CV/BCĐ Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Tỉnh ủy Hà Nam
633-TB/VPTU Thông báo kết luận của đồng chí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh quý I/2017 Tỉnh ủy Hà Nam
437/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
806/UBND-TNMT Về việc chủ động phòng, chống vi-rút cúm A/H7N9 các chủng vi-rút cúm gia cầm khả năng lây sang người. UBND tỉnh Hà Nam
10/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/-UBND ngày 14/8/2015, Quyết định số 22/2015/-UBND ngày 25/9/2015, Quyết định số 33/2015/-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định số 29/2016/-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh. UBND tỉnh Hà Nam
728/UBND-NN&PTNT Về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trên sông UBND tỉnh Hà Nam
12-CT/TU Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
424-CV/TU V/v quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban thư khóa XII Tỉnh ủy Hà Nam
101/KH-BTC Kế hoạch tổ chức chương trình "Tết người nghèo" xuân Đinh Dậu năm 2017. UBND tỉnh Hà Nam
730/SNN&PTNT-TL Về việc tập trung lấy nước đổ ải vụ Đông xuân 2017 - 2018 UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật