6 tháng đầu năm, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của cấp ủy các cấp, nhất là NQ các Hội nghị Trung ương (TƯ) 6, 7 (khóa XII), Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy... đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chất lượng. Đã có 96% đảng viên tham gia học tập, quán triệt, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện NQ TƯ 6,7 (khóa XII) tại các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

 Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp, 5 NQ chuyên đề của Tỉnh ủy, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, của đất nước, các phong trào thi đua…hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, NQTƯ4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc nhân rộng mô hình học tập, làm theo gương Bác, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển đảo và chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, chủ động nắm bắt dư luận, những vấn đề phát sinh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử địa phương… được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã mở được 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 3.367 học viên.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm được xác định: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức thảo luận, triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TƯ 7 khóa XII; học tập, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, NQ và tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; kết quả sau hơn 2 năm thực hiện NQ đại hội đảng các cấp, 5 NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; chú trọng tuyên truyền những thành tựu nổi bật, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tuyên truyền kết quả thực hiện các NQ, chỉ thị của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị; theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Đức Thuần, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Hệ thống tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tham mưu, thực hiện tốt việc quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư: “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện NQ của cấp ủy các cấp; tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường phản bác các thông tin trái chiều. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, ngành trong khối tư tưởng- văn hóa tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- “Búa liềm vàng” năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương​.

Nhân dịp này, đại diện Thường trực Huyện ủy Duy Tiên thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới ở địa phương.

Nguyễn Hằng