Triển khai chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII

Sáng 7/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh tới 216 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

Dự, chủ trì tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh và đại biểu thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp tỉnh. Dự tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, các đảng bộ trực thuộc tỉnh có các đồng chí là thường trực cấp ủy, ủy viên BTV, ủy viên BCH đảng bộ và hơn 40.700 CBĐV trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Chương trình hành động số 69 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 96 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 42, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Kế hoạch số 97 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 42, Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng khỏa XIII về chính sách tiền lương; Kế hoạch số 98 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt Chương trình hành động số 69 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai các nội: Chương trình hành động số 64 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình hành động số 65 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Chương trình hành động số 66 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quán triệt, triển khai thực hiện: Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị "Về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai nội dung: Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; Chương trình hành động số 68 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới".

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 70 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 27, Hội nghị Trung ương 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. 

Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Triển khai chương trình hành động kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 5 Trung ương 6 khóa XIII
Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy quán triệt các nội dung chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị đã được nghe các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; nghe các đồng chí thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy quán triệt 7 chương trình hành động và 3 kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 và nghe quán triệt 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, biểu dương tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao của CBĐV, nhất là các đồng chí đã nghỉ hưu rất tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương đầy đủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết là những vấn đề rất lớn, cơ bản, rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH; củng cố quốc phòng - an ninh; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XIII có 3 nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 4 Nghị quyết, 2 kết luận về KT-XH. Đối với Hà Nam, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ; là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng nằm trong tốp đầu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những mục tiêu lớn, quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, TCĐ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XIII, đợt 2 cho đảng viên chưa được tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc trong hơn hai ngày qua; tập trung quán triệt sâu sắc những vấn đề mới, các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết để thấy rõ đây là những nội dung cơ bản, hệ trọng, có liên quan mật thiết, đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quá trình phát triển KT-XH; củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh, của địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Các ban xây dựng Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; yêu cầu việc xây dựng chương trình, kế hoạch phải bảo đảm nguyên tắc chung của các nghị quyết, sát với tình hình đặc điểm cơ quan, địa phương, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian cụ thể, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân.

Khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn của cấp trên để tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả thực sự đi vào cuộc sống; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả cao, kịp thời chấn chỉnh, phê phán những cấp ủy, TCĐ, cơ quan, địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, phụ trách ngành, lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy đối với đảng bộ, tổ chức được phân công phụ trách.

Cùng  đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp CBĐV và Nhân dân hiểu rõ nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền. Đánh giá mức độ nhận thức của CBĐV và năng lực vận dụng các nghị quyết của cấp ủy, TCĐ và của CBĐV vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể CBĐV nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022 và tổ chức thực hiện hiệu quả các các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.