Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 27/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, đề án của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thị, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; bí thư, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 121 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 4.472 đảng viên tham dự.

Tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh vừa phải tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân, vừa lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa và ban hành 17 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, 2 quy chế; BTV Tỉnh ủy ban hành 6 nghị quyết, 2 quy định, 1 chương trình và 1 đề án về lãnh đạo phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định được ban hành của nhiệm kỳ này rất quan trọng; mang tính định hướng chiến lược, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. Các văn bản đã được BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, trên cơ sở phân tích đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra; đồng thời, kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước và xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những đột phá cần tập trung để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo thuộc Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, Ban giám hiệu, trưởng các khoa Trường Chính trị tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định. Coi đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản; để mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chương trình, đề án, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, tạo sự chuyển biến về nhận thức; thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định cần làm cho CBĐV nắm vững nội dung cơ bản; nhất là các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các định hướng lớn, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới; từ đó liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị: Ngay sau hội nghị, các Ban cán sự (BCS) đảng, Đảng đoàn, cấp ủy, TCĐ, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể CBĐV trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với hình thức phù hợp đến các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng chí bí thư cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng chí cũng đề nghị: CBĐV trong quá trình học tập, quán triệt phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành thời gian; chú ý theo dõi, ghi chép để nắm được nội dung cơ bản, những vấn đề mới của nghị quyết, chương trình, đề án, từ đó vận dụng sáng tạo và triển khai thực hiện nghị quyết gắn với lĩnh vực, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách được giao; sớm đưa nội dung nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định vào thực tiễn cuộc sống, “nói đi đôi với làm”.

Các cấp ủy, TCĐ phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án và bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nghị quyết, chương trình, đề án thực sự đi vào cuộc sống; Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, đề án; nhắc nhở, uốn nắn, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. 

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Đinh Thi Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Quy chế làm việc số 02- QC/TU, ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thi Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Quy chế làm việc số 02- QC/TU, ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy chế làm việc số 03-QC/TU, ngày 15/10/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện BCS Đảng UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16 NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07 NQ/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 9/7/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 08 NQ/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 10/9/2021 về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quy chế quy định chương trình đề án của BCH Đảng bộ tỉnh BTV Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030;

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện BCS Đảng UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12- NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17 NQ/TU, ngày 15/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021- 2025.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.